آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شماره ۱۱۵-۹۸/۹ت

دوشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۸

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد فراخوان “ارزیابی کیفی متقاضیان انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان اسدآباد استان همدان” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۳۳ و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان برگزار نماید. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۸/۰۹/۱۷و مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سایت مذکور تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۰۹/۳۰و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴می باشد. علاقمندان شرکت در فراخوان می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ و مرکز ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.