نایب رئیس هیأت مدیره

بهروز برنا

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)

  b.borna@impasco.gov.ir

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

وجیه اله جعفری

۴۵۲۸۶۸۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۵۳۰۲ (۰۲۱)

  v.jafari@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره 

محمد حسن قمی

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

h.ghomi@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره 

علی صفرزاده

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 a.safarzadeh@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره

رضا دستجردی

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 r.dastjerdi@impasco.gov.ir

معاونت بهره برداری و اکتشاف

حسام مقدم علی

۴۵۲۸۶۷۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۵  (۰۲۱)

معاونت برنامه ریزی و توسعه

خدایار کریم نژاد

۴۵۲۸۶۶۰۱  (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵  (۰۲۱)

مدیریت حراست

محمدعلی صوفی

۴۵۲۸۶۴۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

ذیحساب و مدیر مالی و اداری

عباس قنبری

۴۵۲۸۶۵۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۹۳ (۰۲۱)

مدیریت نظارت

ابوطالب آقاخان اشکوری

۴۵۲۸۶۷۰۳(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۶ (۰۲۱)

مدیریت اکتشاف

شهرام ادیب فرد

۴۵۲۸۶۷۲۶ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

مدیریت برنامه ریزی و بودجه

منیژه غلامرضایی

۴۵۲۸۶۶۰۴ (۰۲۱)

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پرهام خواجه پور

۴۵۲۸۶۳۱۶ (۰۲۱)

  ۸۸۹۱۲۵۹۴ (۰۲۱)

pkhajehpour@yahoo.com

مدیریت اقتصادی

عباس جعفری

۴۵۲۸۶۶۱۱ (۰۲۱)

۸۸۸۹۹۹۸۰ (۰۲۱)

مدیریت توسعه و پژوهش

حبیب اله مسکوب

۴۵۲۸۶۶۱۲ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

مدیریت حقوقی و قراردادها

سلمان مهررودی

45286915 (۰۲۱)

84813104 (۰۲۱)

88912592 (۰۲۱)

smehrrodi@yahoo.com

مدیریت روابط عمومی

سیدحسین مرتضوی

88912591 (۰۲۱)

۴۵۲۸۶۹۰۱ (۰۲۱)

88894511 (۰۲۱)

mortazavi1258@yahoo.com

کمیسیون معاملات

مهدی بختیاری

۴۵۲۸۶۹۲۷ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

 bakhtiari@impasco.gov.ir

مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع

عبدالمناف موسوی

۴۵۲۸۶۳۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۱۱۸۱ (۰۲۱)

پایگاه مقاومت بسیج

سامان رحمت آبادی

۴۵۲۸۶۱۱۴ (۰۲۱)

۸۸۸۹۲۷۳۵ (۰۲۱)

مشاور امور ایثارگران

آقای محسن درخشان

۴۵۲۸۶۳۰۷ (۰۲۱)