عضو  هیأت مدیره

محمدعلی صوفی نیاول

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)

  m.soufi@impasco.gov.ir

صوفی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

وجیه اله جعفری

۴۵۲۸۶۸۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۵۳۰۲ (۰۲۱)

  v.jafari@impasco.gov.ir

وجیه اله جعفری

عضو هیأت مدیره 

محمد حسن قمی

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

h.ghomi@impasco.gov.ir

حسن قمی

نایب رییس هیأت مدیره 

علی صفرزاده

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 a.safarzadeh@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره

رضا دستجردی

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 r.dastjerdi@impasco.gov.ir

معاونت بهره برداری و اکتشاف

حسام مقدم علی

۴۵۲۸۶۷۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۵  (۰۲۱)

معاونت برنامه ریزی و توسعه

خدایار کریم نژاد

۴۵۲۸۶۶۰۱  (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵  (۰۲۱)

مدیریت حراست

علی اصغر جوکاریان

۴۵۲۸۶۴۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

ذیحساب و معاونت مالی و اداری

عباس قنبری

۴۵۲۸۶۵۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۹۳ (۰۲۱)

مدیریت نظارت

ابوطالب آقاخان اشکوری

۴۵۲۸۶۷۰۳(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۶ (۰۲۱)

مدیریت اکتشاف

شهرام ادیب فرد

۴۵۲۸۶۷۲۶ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

مدیریت بهره برداری

خسرو فعالیان

۴۵۲۸۶۷۲۶ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

مدیریت برنامه ریزی و بودجه

منیژه غلامرضایی

۴۵۲۸۶۶۰۴ (۰۲۱)

منیژه غلامرضایی

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پرهام خواجه پور

۴۵۲۸۶۳۱۶ (۰۲۱)

  ۸۸۹۱۲۵۹۴ (۰۲۱)

pkhajehpour@yahoo.com

مدیریت اقتصادی

عباس جعفری

۴۵۲۸۶۶۱۱ (۰۲۱)

۸۸۸۹۹۹۸۰ (۰۲۱)

مدیریت توسعه و پژوهش

حبیب اله مسکوب

۴۵۲۸۶۶۱۲ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

مدیریت حقوقی و قراردادها

سلمان مهررودی

45286915 (۰۲۱)

84813104 (۰۲۱)

88912592 (۰۲۱)

smehrrodi@yahoo.com

مدیریت روابط عمومی

سیدحسین مرتضوی

88912591 (۰۲۱)

۴۵۲۸۶۹۰۱ (۰۲۱)

88894511 (۰۲۱)

mortazavi1258@yahoo.com

کمیسیون معاملات

مهدی بختیاری

۴۵۲۸۶۹۲۷ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۶۴۹ (۰۲۱)

 bakhtiari@impasco.gov.ir

مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع

عبدالمناف موسوی

۴۵۲۸۶۳۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۱۱۸۱ (۰۲۱)

پایگاه مقاومت بسیج

سامان رحمت آبادی

۴۵۲۸۶۱۱۴ (۰۲۱)

۸۸۸۹۲۷۳۵ (۰۲۱)

سامان رحمت آبادی

مشاور امور ایثارگران

آقای محسن درخشان

۴۵۲۸۶۳۰۷ (۰۲۱)