نایب رئیس هیأت مدیره

بهروز برنا

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۸۰۶۷۵۸ (۰۲۱)

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

وجیه اله جعفری

۴۵۲۸۶۸۰۱ (۰۲۱)

۸۸۸۰۵۳۰۲ (۰۲۱)

  v.jafari@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره

محمدرضا مس‌فروش

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 mirmoiini@gmail.com

عضو هیأت مدیره 

علی صفرزاده

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

 a.safarzadeh@impasco.gov.ir

عضو هیأت مدیره

رضا دستجردی

۴۵۲۸۶۸۱۰ (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵ (۰۲۱)

معاونت بهره برداری و اکتشاف

حسام مقدم علی

۴۵۲۸۶۷۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۵  (۰۲۱)

معاونت برنامه ریزی و توسعه

خدایار کریم نژاد

۴۵۲۸۶۶۰۱  (۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵  (۰۲۱)

مدیریت حراست

محمدعلی صوفی

۴۵۲۸۶۴۰۱ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۵۴ (۰۲۱)

ذیحساب و مدیر مالی و اداری

عباس قنبری

۴۵۲۸۶۵۰۱(۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۹۳(۰۲۱)

مدیریت بهره برداری

مسعود غضنفری

۴۵۲۸۶۷۲۶(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۶(۰۲۱)

مدیریت اکتشاف

شهرام ادیب فرد

۴۵۲۸۶۷۲۶(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۱۶۵ (۰۲۱)

مدیریت برنامه ریزی و بودجه

منیژه غلامرضایی

۴۵۲۸۶۶۰۴(۰۲۱)

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

پرهام خواجه پور

۴۵۲۸۶۳۱۶(۰۲۱)

۸۸۹۱۲۵۹۴(۰۲۱)

pkhajehpour@yahoo.com

مدیریت اقتصادی

عباس جعفری

۴۵۲۸۶۶۱۱(۰۲۱)

۸۸۸۹۹۹۸۰(۰۲۱)

مدیریت توسعه و پژوهش

حبیب اله مسکوب

۴۵۲۸۶۶۱۲(۰۲۱)

۸۸۹۰۱۳۳۵(۰۲۱)

مدیریت حقوقی و قراردادها

سلمان مهررودی

021۴۵۲۸۶۹۱۵ – ۰۲۱۸۴۸۱۳۱۰۴

021۸۸۹۱۲۵۹۲ – ۰۲۱۸۸۹۱۲۵۹۲

smehrrodi@yahoo.com

مدیریت روابط عمومی

سیدحسین مرتضوی

021۴۵۲۸۶۹۰۱ -۰۲۱۸۸۹۱۲۵۹۱

021۸۸۸۹۴۵۱۱ – ۰۲۱۸۸۸۹۴۵۱۱

mortazavi1258@yahoo.com

کمیسیون معاملات

مهدی بختیاری

۴۵۲۸۶۹۲۷ (۰۲۱)

۸۸۹۱۲۶۴۹(۰۲۱)

 bakhtiari@impasco.gov.ir

مدیریت حسابرسی داخلی و امور مجامع

عبدالمناف موسوی

۴۵۲۸۶۳۰۱(۰۲۱)

۸۸۸۰۱۱۸۱(۰۲۱)

پایگاه مقاومت بسیج

سامان رحمت آبادی

۴۵۲۸۶۱۱۴ (۰۲۱)

۸۸۸۹۲۷۳۵ (۰۲۱)

مشاور امور ایثارگران

آقای محسن درخشان

۴۵۲۸۶۳۰۷ (۰۲۱)