مراسم و بازدیدها

همایش رونق تولید با احیاء،فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس