انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن در معدن گلمنده واقع در استان یزد (آگهی مزایده عمومی شماره 61-6 /97 ت)
تاریخ : 1397/06/14 تاریخ شروع: 1397/06/19 تاریخ پایان: 1397/06/31
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن در معدن گلمنده واقع در استان یزد را از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 2.500.000.000 (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید.
بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 19/6/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 31/6/97 با در دست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت به آدرس: تهران- بالاتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال- شماره 1713- برج جنوبی- طبقه ششم- امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 14/7/97 تعیین می گردد.