فروش 60،000 (شصت هزار) تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن انگوران (آگهی مزایده عمومی شماره 45-5 /96 ت)
تاریخ : 1396/05/18 تاریخ شروع: 1396/05/21 تاریخ پایان: 1396/06/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 60،000 (شصت هزار) تن ماده معدنی مخلوط کم عیار معدن انگوران با عیار متوسط 5 درصد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000017 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 3.500.000.000 ( سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/5/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 11/6/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 12/6/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.