انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران (آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 122-12 /97 ت)
تاریخ : 1397/12/20 تاریخ شروع: 1397/12/25 تاریخ پایان: 1398/01/21
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000054 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 850.000.000 (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/12/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 21/01/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 31/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.