مناقصه

آرشیو آخرین مناقصه ها

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۴-۹۹/۱ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی در معدن سنگ آهن حنار “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۴ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به […]

ادامه مطلب
شنبه, فروردین ۲۳, ۱۳۹۹
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱-۹۹/۱ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع سرب نخلک” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون) ریال […]

ادامه مطلب
دوشنبه, فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۲-۹۹/۱ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع طرح های اکتشافی ومعدنی سیستان وبلوچستان “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار […]

ادامه مطلب
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۳-۹۹/۱ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی ایران مرکزی ( استان یزد)” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۴۳-۹۸/۱۲ ت تمدید

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات و عملیات پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحد های معدنی و فرآوری سنگ تزئینی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت […]

ادامه مطلب
چهارشنبه, اسفند ۲۱, ۱۳۹۸
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۵۳-۹۸/۱۲ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امورخدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران “را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۳ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیارد) […]

ادامه مطلب
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره ۱۴۳-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی” انجام خدمات آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحد های معدنی و فرآوری سنگ تزئینی” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۶ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه به […]

ادامه مطلب
سه شنبه, اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره ۱۴۷-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام خدمات و عملیات اکتشاف تفصیلی زغال سنگ در محدوده مزینو شمالی ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۰ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون)ریال (واریز […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۱۲, ۱۳۹۸
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۸-۹۸/۱۲ ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی ،فنی واداری در مجتمع زغال سنگ گلندرود” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۸۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و هفتصد و […]

ادامه مطلب
سنگ آهن چاه گز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله¬ای شماره ۱۴۵-۹۸/۱۲ت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” انجام امور خدمات عمومی، فنی واداری درمجتمع سرب نخلک ” را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۸ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون) […]

ادامه مطلب
دوشنبه, اسفند ۵, ۱۳۹۸
سنگ آهن چاه گز