دوشنبه 2 مهر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (آگهی مناقصه عمومی شماره 67-7 /96 ت)
تاریخ : 1396/07/12 تاریخ شروع: 1396/07/15 تاریخ پایان: 1396/08/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000006 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.400.000.000 (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 15/7/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 22/7/96 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 6/8/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 7/8/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 52312345
تعداد آرا: 0

نظر شما: