جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 12 هزار تن خاک کالامین معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی شماره 73-10 /95 ت)
تاریخ : 1395/10/12 تاریخ شروع: 1395/10/13 تاریخ پایان: 1395/11/02
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 12 هزار تن خاک کالامین معدن مهدی آباد با عیار روی 10% را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100951028000011 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 13/10/95 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 2/11/95 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 3/11/95 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 87512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: