سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید 200 تن سیانور سدیم با خلوص 98 درصد برای مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 127-12 /97 ت)
تاریخ : 1397/12/19 تاریخ شروع: 1397/12/21 تاریخ پایان: 1398/01/21
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید 200 تن سیانور سدیم با خلوص 98 درصد برای مجتمع طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000058 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 5.000.000.000 (پنج میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/12/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 21/01/98 می باشد و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 31/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره¬های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 9012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: