چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار10 هزارتن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (آگهی مناقصه عمومی شماره 13-2/97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/02/06 تاریخ شروع: 1397/02/11 تاریخ پایان: 1397/02/22
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار10 هزار تن ماده معدنی از معدن طلای هیرد (خراسان جنوبی) به مجتمع طلای موته (اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000007 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 350.000.000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 11/2/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 22/2/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


به کلیه خریداران اسناد مناقصه 13-2/97 ت

پیرو مناقصه فوق الذکر با موضوع" انجام خدمات بارگیری وحمل مقدار10 هزارتن ماده معدنی از معدن طلای هیرد به مجتمع طلای موته " موارد به شرح ذیل در اسناد تکمیل می یابد :

* ذیل ماده5 قرارداد (نحوه پرداخت) 2 بند ذیل اضافه گردد:

پس از پایان هر ماه ، پیمانکار اقدام به تهیه صورتجلسه انجام كار و صورت وضعیت مربوطه می نماید . مبلغ صورت وضعیت پس از تایید کارفرما و پس از کسر کسور قانونی ، بدهی ها یا جرایم احتمالی، در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

5-1- پیش پرداخت : جمعا? معادل 15% (پانزده درصد) مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در مقابل یك ضمانتنامه بانكی معتبر، قابل تمدید، غیرقابل برگشت و غیرمشروط و به میزان پیش پرداخت كه توسط یك بانك ایرانی قابل قبول كارفرما، صادر و توسط پیمانكار ارائه شده باشد، پرداخت می گردد. مبلغ ضمانتنامه بانكی پیش پرداخت به نسبت پیشرفت و متناسب با پرداخت های بعدی، كاهش داده خواهد شد.

5-2- پرداختهای مطابق با فعالیت: پرداخت ها طبق صورت وضعیت های ماهانه و بررسی و تایید دستگاه نظارت و تایید کارفرما بصورت ماهانه و پس از کسر کسور قانونی صورت می پذیرد.

* ذیل ماده 6 قرارداد (کسورات قانونی)بند (کسر متناسب پیش پرداخت) اضافه گردد. 
* بند 14-8- (صفحه 5 اسناد) و ماده 3 قرارداد (صفحه 11) اصلاح و اشاره گردد : مدت این قرارداد 3 ماه شمسی از تاریخ ابلاغ آن است.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 37512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: