چهار شنبه 26 دي 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 14.200 تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران (آگهی مزایده عمومی شماره 126-12/96 ت)
تاریخ : 1396/12/15 تاریخ شروع: 1396/12/20 تاریخ پایان: 1397/02/08
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 14.200 تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران در 9 پارتی جداگانه با عیارهای متفاوت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000042 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:
1- ماده معدنی سولفوره به وزن 4000 تن با عیار 44 درصد روی با تضمین 4.900.000.000(چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال.
2- ماده معدنی سولفوره به وزن 1550 تن با عیار 34 درصد روی با تضمین 2.300.000.000 (دو میلیارد و سیصد میلیون) ریال.
3- ماده معدنی سولفوره به وزن 400 تن با عیار 20 درصد روی با تضمین 300.000.000 (سیصد میلیون) ریال.
4-ماده معدنی مخلوط سولفوره-کربناته به وزن 3200 تن با عیار 30 درصد روی و 2 درصد سرب با تضمین 3.100.000.000 (سه میلیارد وصد میلیون)ریال 5-ماده معدنی کربناته به وزن 1000 تن با عیار 18 درصد روی با تضمین 660.000.000 (ششصد و شصت میلیون) ریال.
6 - ماده معدنی کربناته به وزن 400 تن با عیار 17 درصد روی و 6 درصد سرب با تضمین 300.000.000 (سیصد میلیون) ریال.
7 - ماده معدنی کربناته به وزن 900 تن با عیار 29 درصد روی با تضمین 1.200.000.000(یک میلیارد و دویست میلیون) ریال.
8 - ماده معدنی کربناته به وزن 2400 تن با عیار 9 درصد روی و 2 درصد سرب با تضمین 700.000.000 (هفتصد میلیون) ریال.
9 - ماده معدنی کربناته به وزن 350 تن با عیار 25 درصد روی و 5 درصد سرب با تضمین 400.000.000 (چهارصد میلیون) ریال .
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 20/12/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 22/1/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 40712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: