دوشنبه 30 مهر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره 24-3/97 ت)
تاریخ : 1397/03/07 تاریخ شروع: 1397/03/13 تاریخ پایان: 1397/04/02
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس خور و بیابانک در 3 پارتی جداگانه 10 ،20 و 40 هزار تنی را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000005 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

350.000.000 (سیصد و پنجاه میلیون )ریال برای محموله 10 هزارتنی
700.000.000 (هفتصد میلیون) ریال برای محموله 20 هزار تنی
1.400.000.000 (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال برای محموله 40 هزارتنی

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 13/3/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 2/4/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 21712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: