دوشنبه 2 بهمن 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده مجتمع سنگ آهک پیربکران (آگهی مزایده عمومی شماره 106-10 /96 ت)
تاریخ : 1396/10/12 تاریخ شروع: 1396/10/18 تاریخ پایان: 1396/11/14
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده مجتمع سنگ آهک پیربکران در 3 پارتی جداگانه با دانه بندی متفاوت را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000036 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای کل محموله به مبلغ 150.000.000 (صد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 18/10/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 14/11/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 6412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: