شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش حدود 700/21تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران (آگهی مزایده عمومی شماره 72-7 /97 ت)
تاریخ : 1397/07/14 تاریخ شروع: 1397/07/16 تاریخ پایان: 1397/08/05
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش حدود 700/21تن ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران در 9 پارتی جداگانه با عیارهای متفاوت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000023 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح ذیل برگزار نماید:

1- ماده معدنی سولفوره به وزن 2200 تن با عیار 42درصد روی با تضمین 4.800.000.000 (چهار میلیارد و هشتصد میلیون) ریال.
2- ماده معدنی سولفوره به وزن 2100 تن با عیار 32 درصد روی با تضمین 3.000.000.000 (سه میلیارد) ریال.
3- ماده معدنی سولفوره به وزن 5000 تن با عیار 18 درصد روی با تضمین 3.000.000.000 (سه میلیارد) ریال.
4-ماده معدنی مخلوط سولفوره-کربناته به وزن 6500 تن با عیار 25 درصد روی و 2 درصد سرب با تضمین 5.000.000.000 (پنج میلیارد)ریال.
5- ماده معدنی کربناته به وزن 850 تن با عیار 26 درصد روی و 4 درصد سرب با تضمین 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال.
6- ماده معدنی کربناته به وزن 750 تن با عیار 17 درصد روی و 4.5 درصد سرب با تضمین 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال.
7- ماده معدنی کربناته به وزن 500 تن با عیار 17 درصد روی با تضمین 350.000.000 (سیصد و پنجاه میلیون) ریال.
8- ماده معدنی کربناته به وزن 2600 تن با عیار 12 درصد روی با تضمین 1,100,000,000 (یک میلیارد و یکصد میلیون) ریال.
9- ماده معدنی کربناته به وزن 1200 تن با عیار 6 درصد روی با تضمین 200,000,000 (دویست میلیون) ریال.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 16/7/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 5/8/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 22112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: