جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید لوازم یدکی کارخانه پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی شماره 59-9 /95 ت)
تاریخ : 1395/09/15 تاریخ شروع: 1395/09/15 تاریخ پایان: 1395/09/23
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوازم یدکی کارخانه پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200951028000003 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران ، بازگشایی پاکات مناقصه و اعلام به برنده مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 15/9/95 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت حداکثر تا ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 23/9/95 و مهلت زمانی ارائه پیشنهادات تا ساعت 17 شنبه 4/10/95 و زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح یکشنبه 5/10/95 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 82012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: