سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی)، اتاق نگهبانی کارخانه، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت (تانکر) در مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 15-2 /98 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1398/02/23 تاریخ شروع: 1398/02/25 تاریخ پایان: 1398/03/08
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی)، اتاق نگهبانی کارخانه، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت (تانکر) در مجتمع طلای موته (استان اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000007 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000 (هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/02/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 08/03/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 18/03/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 5212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: