جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 42 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن جلال آباد (آگهی مزایده عمومی شماره 42-5/96 ت)
تاریخ : 1396/05/10 تاریخ شروع: 1396/05/11 تاریخ پایان: 1396/05/28
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 42 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی معدن جلال آباد با عیار میانگین 52 درصد (بصورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000015 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 700.000.000 (هفتصد میلیون) ریال ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 11/5/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 28/5/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 29/5/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 34712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: