شنبه 24 آذر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغالسنگ گلندرود (آگهی مناقصه عمومی شماره 85-8 /96 ت)
تاریخ : 1396/08/15 تاریخ شروع: 1396/08/16 تاریخ پایان: 1396/08/27
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت بر عملیات پیشروی ،آماده سازی و استخراج ماده معدنی در معدن زغالسنگ گلندرود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000007 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 300.000.000 (سیصد میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 16/8/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 27/8/96 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 11/9/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 12/9/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 50112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: