يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل (حدوداً 50 نفر) و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1-1 /98 ت)
تاریخ : 1398/01/19 تاریخ شروع: 1398/01/21 تاریخ پایان: 1398/02/04
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل (حدوداً 50 نفر) و امور حمل و نقل سبک در مجتمع معدنی سرب و روی انگوران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000002 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.300.000.000 (یک میلیارد و سیصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/01/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 04/02/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 14/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 11012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: