چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید 150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد برای مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 101-10 /97 ت)
تاریخ : 1397/10/13 تاریخ شروع: 1397/10/18 تاریخ پایان: 1397/11/06
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید 150 تن سیانور سدیم با خلوص 40 درصد برای مجتمع طلای موته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000042 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 900.000.000 (نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 18/10/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 6/11/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 13212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: