چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش کک متالورژی در 4 محموله جداگانه با دانه بندی مختلف (آگهی مزایده عمومی فروش کک متالورژی شماره 96-10 /97 ت)
تاریخ : 1397/10/03 تاریخ شروع: 1397/10/08 تاریخ پایان: 1397/10/22
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش کک متالورژی در 4 محموله جداگانه با دانه بندی مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000035 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

شماره پارتی در سامانه ستاد

شرح

مقدار پارتی (تن)

مبلغ تضمین

110971028000067

کک درشت دانه با دانه بندی 80-25 میلیمتر

1000

540?000?000

110971028000068

کک درشت دانه با دانه بندی 80-25 میلیمتر

2000

1?080?000?000

110971028000069

کک درشت دانه با دانه بندی 80-25 میلیمتر

3000

1?620?000?000

110971028000070

کک ریزدانه دیداستینگ با دانه بندی  5/0 0 میلیمتر

250

100?000?000


تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 8/10/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 22/10/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه ستاد مبلغ سیصد هزار ریال در بستر سامانه به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نموده و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 12812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: