دوشنبه 30 بهمن 1396
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه 50 هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی به مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی 77-7/96 ت(نوبت دوم))
تاریخ : 1396/07/20 تاریخ شروع: 1396/07/22 تاریخ پایان: 1396/08/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه 50 هزارتن کارنالیت و فروش کارنالیت تولیدی به مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق مناقصه عمومی با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000(دو میلیارد)ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 22/7/96 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 3/8/96 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصر بنام این شرکت به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713 برج جنوبی - طبقه ششم - امور بازرگانی مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 20/8/96 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 28212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: