سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 88-8 /97 ت (نوبت پنجم))
تاریخ : 1397/08/30 تاریخ شروع: 1397/09/05 تاریخ پایان: 1397/09/17
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد تأمین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) جهت انجام عملیات مربوطه در مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000040 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 4.900.000.000 (چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 5/9/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 17/9/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 30712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: