سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده شماره 124-12 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/12/08 تاریخ شروع: 1397/12/08 تاریخ پایان: 1397/12/15
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد:
الف) انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک با هدف تولید و فروش حداقل 100 هزار تن در سال پتاس و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک، شورابه نهایی و ...) و همچنین سرمایه گذاری به منظور توسعه اکتشاف و بهره برداری از پلایای خور و بیابانک و مهرجان (بسته سرمایه گذاری اول) 
ب) انجام سرمایه گذاری جهت تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی، احداث کارخانجات و بهره برداری از معادن پلایاهای میانی و ترود با هدف تولید و فروش حداقل 100 هزار تن پتاس در سال و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی(نمک، شورابه نهایی و ...) (سته سرمایه گذاری دوم)
را در قالب دو بسته سرمایه گذاری و از طریق مزایده عمومی با تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ 5.000.000.000(پنج میلیارد) ریالبرای بسته سرمایه گذاری اول (الف) و مبلغ 2.500.000.000 (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال برای بسته سرمایه گذاری دوم (ب) (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) اجرا نماید. بدینوسیله از علاقمندان دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده از تاریخ 8/12/97 و حداکثر تا ساعت 16 مورخ 15/12/97 با دردست داشتن معرفی نامه و اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره  0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران (کد179) بنام این شرکت، به آدرس : تهران بالاتر از میدان ولیعصر روبروی سینما استقلال شماره 1713  برج جنوبی -طبقه نهم – امور حقوقی و قراردادها اتاق شماره 915 مراجعه نمایند. ضمناً مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه 25/12/97 تعیین می گردد.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 16712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: