سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید 300 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 98 درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان (آگهی مناقصه عمومی شماره 86-8 /97 ت)
تاریخ : 1397/08/19 تاریخ شروع: 1397/08/21 تاریخ پایان: 1397/09/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی "خرید 300 تن سیانور سدیم با خلوص حداقل 98 درصد برای مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ??????????????? و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 3.000.000.000 (سه میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/8/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 3/9/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 27612345
تعداد آرا: 0

نظر شما: