يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 2-1 /98 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1398/01/25 تاریخ شروع: 1398/01/28 تاریخ پایان: 1398/02/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (استان های یزد و کرمان) و سایر آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000003 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 475.000.000 (چهارصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 28/01/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 11/02/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 21/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 7612345
تعداد آرا: 0

نظر شما: