سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید 25000 تخته جامبوبگ آرم دار با لاینر داخلی برای مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 128-12 /97 ت (نوبت دوم))
تاریخ : 1397/12/19 تاریخ شروع: 1397/12/20 تاریخ پایان: 1398/01/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد خرید 25000 تخته جامبوبگ آرم دار با لاینر داخلی برای مجتمع پتاس خور و بیابانک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000056 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 10 صبح مورخ 20/12/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 11/01/98 بوده و همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا حداکثر ساعت 17 مورخ 24/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 8012345
تعداد آرا: 0

نظر شما: