شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش شرکت (آگهی مناقصه عمومی شماره 117-11 /96 ت (نوبت سوم))
تاریخ : 1396/11/16 تاریخ شروع: 1396/11/18 تاریخ پایان: 1396/11/28
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات و لوازم ایمنی برای معادن تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000019 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.400.000.000 (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 18/11/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 28/11/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 38412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: