چهار شنبه 1 خرداد 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و ارتباط رادیویی و هوشمند سازی در معدن زغالسنگ گلندرود (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 74-7 /97 ت(نوبت دوم))
تاریخ : 1397/07/14 تاریخ شروع: 1397/07/21 تاریخ پایان: 1397/08/05
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی " انجام عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مونیتورینگ و ارتباط رادیویی و هوشمند سازی درمعدن زغالسنگ گلندرود" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000032 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 660.000.000 (ششصد و شصت میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/7/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 5/8/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 28612345
تعداد آرا: 0

نظر شما: