چهار شنبه 2 آبان 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی محور بافق - چاه گز (آگهی مناقصه عمومی شماره 107-10/96 ت)
تاریخ : 1396/10/13 تاریخ شروع: 1396/10/18 تاریخ پایان: 1396/10/30
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی محور بافق- چاه گز به طول تقریبی 66 کیلومتر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000013 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6.800.000.000 (شش میلیارد و هشتصد میلیون ) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 18/10/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 30/10/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 59912345
تعداد آرا: 0

نظر شما: