دوشنبه 2 مهر 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری ازمعادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران (آگهی مناقصه عمومی شماره 73-7 /96 ت)
تاریخ : 1396/07/12 تاریخ شروع: 1396/07/16 تاریخ پایان: 1396/07/29
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره برداری ازمعادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000005 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1.500.000.000 (یک میلیارد و پانصد میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 16/7/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 29/7/96 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 13/8/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 14/8/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 67912345
تعداد آرا: 0

نظر شما: