سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی)، اتاق نگهبانی کارخانه، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت (تانکر) در مجتمع طلای موته (آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 129-12 /97 ت)
تاریخ : 1397/12/19 تاریخ شروع: 1397/12/21 تاریخ پایان: 1398/01/21
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی)، اتاق نگهبانی کارخانه، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت (تانکر) در مجتمع طلای موته (استان اصفهان)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000057 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000 (هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/12/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 21/01/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 31/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 13812345
تعداد آرا: 0

نظر شما: