يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره 132-12 /97 ت)
تاریخ : 1397/12/25 تاریخ شروع: 1397/12/25 تاریخ پایان: 1398/01/31
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان در 2 پارتی جداگانه (شامل 96000 تن درشت دانه و ریزدانه متوسط عیار و 41000 تن نرمه کم عیار) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1097001028000044 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 5,000,000,000 (پنج میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 96000 تنی ریزدانه و درشت دانه متوسط عیار و 2,700,000,000 (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی 41000 تنی نرمه کم عیار (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/12/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 31/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 8912345
تعداد آرا: 0

نظر شما: