سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استانهای زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدودههای جانجا و هیرد) (آگهی مجدد مناقصه عمومی یک مرحلهای همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 4-1 /98 ت)
تاریخ : 1398/02/21 تاریخ شروع: 1398/02/21 تاریخ پایان: 1398/03/01
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های زنجان (معدن انگوران)، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000005 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/02/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 01/03/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 11/03/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می¬بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 4712345
تعداد آرا: 0

نظر شما: