چهار شنبه 2 آبان 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی و اداری ستاد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (آگهی مناقصه عمومی شماره 108-10/96 ت)
تاریخ : 1396/10/17 تاریخ شروع: 1396/10/19 تاریخ پایان: 1396/10/30
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی و اداری ستاد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در محل ساختمان های مرکزی و فرعی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000014 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.500.000.000 (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 19/10/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه 30/10/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 37512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: