يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام 2500 متر عملیات حفاری و حفر ترانشه به حجم 940 مترمکعب و بهسازی جاده به طول 80 کیلومتر در پلایای ترود واقع در استان سمنان - شهرستان شاهرود (آگهی مناقصه عمومی شماره 37-4/97 ت)
تاریخ : 1397/04/24 تاریخ شروع: 1397/04/30 تاریخ پایان: 1397/05/13
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام 2500 متر عملیات حفاری (شامل: 2000 متر حفاری مغزه گیری اکتشافی و 500 متر حفاری چاه مشاهده ای) و حفر ترانشه به حجم 940 مترمکعب و بهسازی جاده به طول 80 کیلومتر در پلایای ترود واقع در استان سمنان - شهرستان شاهرود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000018 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 200.000.000 (دویست میلیون )ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 30/4/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 13/5/97 می باشد . علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 54412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: