چهار شنبه 29 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات مشاوره، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 105-10 /97 ت)
تاریخ : 1397/10/22 تاریخ شروع: 1397/10/25 تاریخ پایان: 1397/11/03
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (به نمایندگی ایمیدرو) در نظر دارد انجام خدمات مشاوره، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی بر عملیات طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم در شهرستان الیگودرز استان لرستان (به روشEPC) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000044 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 850.000.000 (هشتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/10/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 3/11/97 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 13/11/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 19512345
تعداد آرا: 0

نظر شما: