چهار شنبه 26 دي 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع خراسان جنوبی (آگهی مناقصه عمومی شماره 129-12 /96 ت)
تاریخ : 1396/12/15 تاریخ شروع: 1396/12/20 تاریخ پایان: 1397/01/15
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در مجتمع خراسان جنوبی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200961028000023 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2،050،000،000 (دو میلیارد پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 20/12/96 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز چهارشنبه 15/1/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 30912345
تعداد آرا: 0

نظر شما: