شنبه 4 اسفند 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 50 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده مجتمع سنگ آهک پیربکران (آگهی مزایده عمومی شماره 71-7 /97 ت)
تاریخ : 1397/07/07 تاریخ شروع: 1397/07/14 تاریخ پایان: 1397/08/05
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 50 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده مجتمع سنگ آهک پیربکران با دانه بندی 25 – 0 (میلیمتر) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000022 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای کل محموله به مبلغ 180,000,000 (یکصد و هشتاد میلیون) ریال ریال (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 14/7/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 5/8/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه ایثار به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 16112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: