سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران (آگهی مزایده عمومی شماره 58-6 /96 ت)
تاریخ : 1396/06/15 تاریخ شروع: 1396/06/21 تاریخ پایان: 1396/07/16
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته معدن انگوران در 5 پارت جداگانه با عیارهای میانگین 45،35 و 50 درصد روی برای سولفوره و 12 و 22 درصد روی برای کربناته را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000020 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح جدول ذیل برگزار نماید.

پارتی 3700 تنی

پارتی3500 تنی

پارتی 1800 تنی

پارتی 700 تنی

پارتی 400 تنی

3.550.000.000 ریال

2.750.000.000ریال

2.600.000.000 ریال

320.000.000 ریال

85.000.000 ریال


کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/6/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 15/7/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 16/7/96 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 64212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: