سه شنبه 29 خرداد 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن معدن فسفات اسفوردی (آگهی مزایده عمومی شماره 3-1 /96 ت)
تاریخ : 1396/01/26 تاریخ شروع: 1396/01/28 تاریخ پایان: 1396/02/09
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 20 هزار تن کنسانتره آهن معدن فسفات اسفوردی با عیار میانگین 60 درصد (به صورت خشک) طبق مشخصات تولیدی کارخانه فسفات اسفوردی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000001 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 28/1/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 9/2/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 10/2/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 55412345
تعداد آرا: 0

نظر شما: