يک شنبه 1 ارديبهشت 1398
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل ، ترابری و امور نقلیه در ستاد و مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در تهران و شهرستانها (آگهی مناقصه عمومی شماره 43-5 /97 ت)
تاریخ : 1397/04/30 تاریخ شروع: 1397/05/06 تاریخ پایان: 1397/05/20
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل ، ترابری و امور نقلیه در ستاد و مجتمع ها و طرحهای تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در تهران و شهرستانها را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 200971028000019 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.700.000.000 (دو میلیارد و هفتصد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 6/5/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 20/5/97 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 35112345
تعداد آرا: 0

نظر شما: