جمعه 1 تير 1397
فارسیEnglish

دسترسی سریع

مزایده ها و مناقصه ها

فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی شماره 44-5 /96 ت)
تاریخ : 1396/05/18 تاریخ شروع: 1396/05/21 تاریخ پایان: 1396/06/11
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش محصولات مجتمع پتاس خور و بیابانک شامل: نمک صنعتی ، محلول تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده (SSR400) ، جامد تثبیت کننده خاک و ذوب برف و یخ جاده( تاکی هیدرات) وکارنالیت درجه ( 1 و 2 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100961028000016 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با مقدار و تضامین شرکت در مزایده ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) به شرح جدول ذیل برگزار نماید.

نمک صنعتی(10.000تن)

(SSR400 )(20.000 تن)

تاکی هیدرات(1000تن)

کارنالیت درجه 1(100تن)

کارنالیت درجه2(2000تن)

50.000.000 ریال

600.000.000 ریال

50.000.000 ریال

20.000.000 ریال

100.000.000 ریال


کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مزایده گران ، بازگشایی پاکات مزایده و اعلام به برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/5/96 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 11/6/96 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 12/6/96 می باشد . علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال بحساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی شعبه میدان ولیعصربه نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 56612345
تعداد آرا: 0

نظر شما: